Pembahasan Eksponen dan Logaritma UN SMA (4)


 1. Bentuk pangkat pecahan positif dari (a-2/3)-5/4 adalah ….

  A. \sqrt[5]{a^6}

  B. \sqrt[12]{a^7}

  C. \sqrt[7]{a^{12}}

  D. \sqrt[6]{a^5}

  E. \sqrt[6]{a^{-5}}

  PEMBAHASAN :

  (a-2/3)-5/4 = a(-2/3)(-5/4)

  = a10/12

  = a5/6

  = \sqrt[6]{a^5}

  JAWABAN : D

 2. Bentuk logaritma dari 32 = 9 adalah ….

  A. 2log 9 = 3

  B. 2log 3 = 9

  C. 3log 9 = 2

  D. 3log 2 = 9

  E. 9log 3 = 2

  PEMBAHASAN :

  32 = 9

  log 32 = log 9

  2.log 3 = log 9

  2 = log 9 / log 3

  2 = 3log 9

  JAWABAN : C

 3. \dfrac{2^{3} \cdot 5^{4}}{2^{2} \cdot 5^{6}} = ….

  A. 2/25

  B. 2/5

  C. 5/4

  D. 5/2

  E. 25/4

  PEMBAHASAN :

  \dfrac{2^{3} \cdot 5^{4}}{2^{2} \cdot 5^{6}} = 23.54.2-2.5-6

  = 2.5-1

  = 2/5

  JAWABAN : B

 4. Diketahui x = 64 dan y = 8 maka nilai x-2/3 . y4/3 = ….

  A. 1

  B. 16

  C. 64

  D. 128

  E. 256

  PEMBAHASAN :

  x-2/3 . y4/3 = 64-2/3 . 84/3

  = (26)-2/3 . (23)4/3

  = 2-4 . 24

  = 20

  = 1

  JAWABAN : A

 5. \sqrt{27} + \sqrt{75}\sqrt{48} + 2\sqrt{12} = …

  A. 4\sqrt{3}

  B. 6\sqrt{3}

  C. 8\sqrt{3}

  D. 9\sqrt{3}

  E. 10\sqrt{3}

  PEMBAHASAN :

  \sqrt{27} + \sqrt{75}\sqrt{48} + 2\sqrt{12} = \sqrt{3^3} + \sqrt{3 \cdot 5^2}\sqrt{3 \cdot 4^2} + 2\sqrt{3 \cdot 2^2}

  = 3\sqrt{3} + 5\sqrt{3}4\sqrt{3} + 4\sqrt{3}

  = 8\sqrt{3}

  JAWABAN : C

 6. Nilai dari \sqrt{2}(\sqrt{3}\sqrt{12} + \sqrt{32}) = ….

  A. 8 – \sqrt{6}

  B. 8 – 2\sqrt{6}

  C. \sqrt{6}

  D. 8 + \sqrt{6}

  E. 8 + 2\sqrt{6}

  PEMBAHASAN :

  \sqrt{2}(\sqrt{3}\sqrt{12} + \sqrt{32}) = \sqrt{6}\sqrt{24} + \sqrt{64}

  = \sqrt{6}\sqrt{2^2 \cdot 6} + \sqrt{8^2}

  = \sqrt{6} – 2\sqrt{6} + 8

  = 8 – \sqrt{6}

  JAWABAN : A

 7. (4\sqrt{27} + 3\sqrt{2})(4\sqrt{3}\sqrt{2}) = ….

  A. 150 – 24\sqrt{6}

  B. 144 – 12\sqrt{6}

  C. 138

  D. 150\sqrt{6}

  E. 138\sqrt{6}

  PEMBAHASAN :

  (4\sqrt{27} + 3\sqrt{2})(4\sqrt{3}\sqrt{2}) = 4\sqrt{3^3} \cdot 4\sqrt{3}4\sqrt{3^3} \cdot \sqrt{2} + 3\sqrt{2} \cdot 4\sqrt{3}3\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}

  = 4.4.324 \cdot 3\sqrt{6} + 3 \cdot 4\sqrt{6} – 3.2

  = 138

  JAWABAN : C

 8. Nilai dari 5log \sqrt[3]{5^2} = ….

  A. –2/3

  B. –3/2

  C. 2/3

  D. 3/2

  E. ½

  PEMBAHASAN :

  5log \sqrt[3]{5^2} = 5log 52/3

  = 2/3 5log 5

  = 2/3

  JAWABAN : C

 9. Diketahui 2log 3 = a, maka 6log 18 = ….

  A. \frac{a+2}{a+1}

  B. \frac{2a+1}{a+2}

  C. \frac{a+1}{2a+1}

  D. \frac{2a}{a+1}

  E. \frac{2a+1}{a+1}

  PEMBAHASAN :

  6log 18 = log 18 / log 6

  = log [2.32] / log [2.3]

  = (log 2 + log 32) / (log 2 + log 3)

  = (2log 2 + 2log 32) / (2log 2 + 2log 3)

  = (1 + 2.2log 3) / (1 + 2log 3)

  = (1 + 2a) / (1 + a)

  JAWABAN : E

 10. Nilai dari 5log 2 + 5log 50 – 5log 4 = ….

  A. 1

  B. 2

  C. 3

  D. 4

  E. 5

  PEMBAHASAN :

  5log 2 + 5log 50 – 5log 4 = 5log (2 . 50 : 4)

  = 5log 25

  = 5log 52

  = 2. 5log 5

  = 2

  JAWABAN : B

Baca lebih lanjut

Pembahasan Soal SPMB/SNMPTN Logaritma dan Eksponen (2)


 1. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 1/6log (x2 – x) > 1 adalah …

  A. –2 < x < 0 atau 1 < x < 3

  B. –2 < x < 3

  C. x > –2

  D. x < 0 atau x > 1

  E. 0 < x < 3

  PEMBAHASAN : Baca lebih lanjut